Agenda dei poeti 2010

6 dicembre 2010

L’INDUVINEL

Va fò un indüvinel
ca ‘l ma par propri bel.
Al ga l’età dul mund
e a bel sem sempre prunt.
Lè da divers culur
cume un usel in müta
e in zona d’i Fugnit
al ga ul saor da früta.
Al bevan dapartüt
al trincan giò i magüt
al sagian anca i monig
parchè al fa i baüscia
a bevan quel ca büscia;
ga disan ul “perlasg”
ma al fa i ghiliti al nas.
Chi pusè puarit,
dentar al circulin
par fa pasà la gnaggnera,
en beven giò un quartin.
La roba pusè bela
da vès in alegria
saria propri da beval
in bona compagnia,
na compagnia d’amis,
cun n’amicizia sana
in modo da sagial
cun un bucunin da grana.
D’està un quei vun,
la ben cunt dent
un pu da coca
però le sempre mei, s’al bevum a fià d’oca,
ma dopu tutu l temp, ca sunt chi a ganasà
urmai i induvinà de chi sun drè a parlà
e alura tut in pè, par fa un bel “cin cin”,
abbasso la tristezza e su un bicer de vin.


Mario Rinaldi – Varese